Ứng dụng quản lý nội dung cổng này được liên kết với trang hiện tại. Để liên kết nội dung, hãy thêm nội dung vào trang cổng thông tin bằng cách chọn "Tạo nội dung" từ trang hiện tại. Hoặc, sử dụng hộp thoại "Chế độ Chỉnh sửa cài đặt" của ứng dụng quản lý nội dung để chọn nội dung cần hiển thị. Tìm hiểu thêm về Cài đặt nội dung