Chi cục Phát triển Nông thôn

Display portlet menu
end portlet menu bar
  • Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về: Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; liên kết trong nông nghiệp; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn (bao gồm cả: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; xóa bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy; xúc tiến thương mại sản phẩm của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp

  • Trang đầu 1 Trang cuối