• Phát huy những kết quả đã đạt được của tỉnh Minh Hải, kể từ khi tách tỉnh (1997) đến nay, Nông nghiệp (sản xuất ngư, nông lâm nghiệp) tỉnh Cà Mau tiếp tục vững bước tiến lên giành được nhiều thắng lợi mới đã có những bước chuyển biến nhanh và toàn diện.

   

Chức năng nhiệm vụ;cnnv

Display portlet menu
end portlet menu bar
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định  pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sơ đồ bộ máy tổ chức;sdbmtc

Display portlet menu
end portlet menu bar
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc; và các phòng chuyên môn là 04 phòng ; 06 Chi cục thuộc Sở và 12 đơn vị trực thuộc Sở
   

 • Lãnh đạo cơ quan gồm:

  1. Ông: Phan Hoàng Vũ, Giám đốc - Phụ trách chung.

  2. Ông: Tô Quốc Nam, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực Thủy lợi, xây dựng cơ bản.

  3. Ông: Trần Văn Thức, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp.

  4. Ông: Châu Công Bằng, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực thủy sản.

  5. Ông: Nguyễn Văn Quân, Phó giám đốc - Phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, phát triển nông thôn.

Đơn vị thuộc và trực thuộc;dvtt

Display portlet menu
end portlet menu bar