• Phát huy những kết quả đã đạt được của tỉnh Minh Hải, kể từ khi tách tỉnh (1997) đến nay, Nông nghiệp (sản xuất ngư, nông lâm nghiệp) tỉnh Cà Mau tiếp tục vững bước tiến lên giành được nhiều thắng lợi mới đã có những bước chuyển biến nhanh và toàn diện.

     

  • Trang đầu 1 Trang cuối